Strona startowa

 

Głównym celem działalności Ośrodka jest świadczenie usług w zakresie sportu, wypoczynku, rekreacji i turystyki oraz wychowania i profilaktyki realizowanej w ramach walki z uzależnieniami.

Do podstawowych zadań OSiR należy:

    * organizowanie imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym oraz festynowym dla młodzieży szkolnej, zakładów pracy, grup środowiskowych oraz społeczności miasta i gminy;

    * współpraca ze szkołami, placówkami kulturalnymi, klubami sportowymi, zakładami pracy, zrzeszeniami, grupami środowiskowymi, itp. w organizacji imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym, kulturalnym i wychowawczym;

    * administrowanie obiektami i urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi;

    * wynajem obiektów i urządzeń;

    * prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu oraz prawidłowemu funkcjonowaniu i rozwojowi OSiR;

    * udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej zainteresowanym jednostkom i osobom (mieszkańcom miasta i gminy Staszów, klubom i związkom sportowym, szkołom, stowarzyszeniom, fundacjom, organizacjom społecznym);

    * prowadzenie działalności promocyjnej i reklamowej zmierzającej do realizacji zadań OSiR i gminy;

    * zapewnienie właściwej eksploatacji i konserwacji obiektów sportowych i rekreacyjno-wypoczynkowych oraz stałe dążenie do ich unowocześniania i rozwoju;

    * prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowego i turystycznego;

    * wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;

    * prowadzenie działalności hotelarsko-gastronomicznej w zarządzanych obiektach;

    * prowadzenie szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży.

Realizacji w/w zadań sprzyja istnienie szerokiej bazy, na którą składają się obiekty sportowe i turystyczno-rekreacyjne zarządzane przez OSiR.
Formularz kontaktowy... już wkrótce

Odslon: 8570Data ostatniej weryfikacji: 2010-11-25

Kategorie